Sam­ar­bets­av­tal

Sedan 1996 har vi haft ett system med sam­ar­bets­av­tal mel­lan djurä­ga­re och Hallsta­hammars Veterinär­station. Det­ta inne­bär att man som djurä­ga­re får beta­la in en avtals­sum­ma för kalen­derå­ret och i och med det får en del för­de­lar gente­mot and­ra, icke avtalskunder.

För­de­lar­na är bl.a. läg­re taxa på vis­sa för­rätt­ning­ar, läg­re instäl­lel­se­ar­vo­de, fast rese­kost­nad både dag- och jour­tid, ing­en sta­tions­av­gift samt recept­för­skriv­ning utan kostnad.

Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion om samarbetsavtalen.

nyfiket-lamm
Back to top