Om oss

En van­lig arbets­dag bör­jar med tele­fon­tid kl. 8-9 då djurä­ga­re ring­er och öns­kar hjälp. När den är slut delar vi upp dagens arbe­te efter loka­li­sa­tion, öns­ke­mål och intres­se­in­rikt­ning. Där­ef­ter föl­jer en del kon­tors­ar­be­te med inring­ning av recept, data­jobb etc. Efter gemen­sam fru­kost bär det iväg på dagens uppdrag…

Alla vete­ri­nä­rer verk­sam­ma i Hallsta­hammars Veterinär­station är egna före­ta­ga­re, men med gemen­sam taxa, gemen­samt journalfö­rings­sy­stem och gemen­samt jour­sy­stem. Eftersom vi är pri­va­ta vete­ri­nä­rer har vi egent­li­gen ing­en skyl­dig­het att hål­la oss till geo­gra­fis­ka begräns­ning­ar, men av kol­le­gi­a­la, prak­tis­ka och avstånds­mäs­si­ga skäl väl­jer vi att hål­la oss inom de tidi­ga­re grän­ser­na för de stat­li­ga distrik­ten. Områ­det som vi kör inom är stör­re delen av Väst­man­lands län för­u­tom områ­det runt Sala och Fagers­ta. Vi har ock­så någ­ra kun­der i angrän­san­de län; Sörm­lands och Öre­bro län. I det­ta områ­de har vi jour dyg­net runt, året runt. Våra pati­en­ter består av lant­bru­kets djur, häs­tar och små­djur. Vi arbe­tar med akut­sjuk­vård, före­byg­gan­de djur­häl­so­vård, medi­cins­ka utred­ning­ar m.m.

 

Rönt­gen

Vete­ri­närsta­tio­nen har en rönt­gen för både använd­ning i fält och på vår mot­tag­ning. Rönt­gen används för att dia­gnosti­ce­ra häl­tor, såsom frak­tu­rer, men även för att dräk­tig­hets­un­der­sö­ka hun­dar och kat­ter. Det är all­tid utbil­dad per­so­nal som utför rönt­gen­un­der­sök­ning­en och vete­ri­när som bestäm­mer när rönt­gen ska använ­das. För att hjäl­pa till att hål­la ditt djur vid rönt­gen­un­der­sök­ning­en ska du vara över 18 år och inte gravid.

 

Histo­rik

Från begyn­nel­sen… Den stat­li­ga distrikt­ve­te­ri­när­verk­sam­he­ten i områ­det bestod av tre distrikt: Väs­terås, Köping och Arboga.

När distrikt­ve­te­ri­nä­rer­na Ulf Skog­by, Göran Othan­der, Hol­ger Hägg­ström och Alf Dani­els­son gick i pen­sion i bör­jan av 1990-talet tog den till­för­ord­na­de distrikt­ve­te­ri­nä­ren Kerstin Edeen och sam­ord­na­de en veterinär­station i områ­det. Den­na pla­ce­ra­des centralt i distrik­tet Hallsta­hammar. Att sam­ord­na vete­ri­nä­rer­na till loka­la sta­tio­ner var något som sked­de i hela lan­det och ansågs främ­ja bred­den på kun­ska­pen och arbetsgemenskapen.

1995 blev ett år med sto­ra för­änd­ring­ar då anställ­nings­for­mer­na för distrikt­ve­te­ri­nä­rer­na änd­ra­des radi­kalt och hal­va distrikt­ve­te­ri­närkå­ren sa upp sig. Vi i Hallsta­hammar var från bör­jan eni­ga, vi vil­le ej vara kvar som stat­ligt anställda.

En pri­vat veterinär­station bör­ja­de ta form med Kerstin Edeen, Nina Edkvist, Christi­na Car­ne­mar och Sofie Berglund som grun­da­re. För att ha möj­lig­het att till­han­da­hål­la en hel­täc­kan­de ser­vice instif­ta­des en typ av gårds­av­tal för ordi­na­rie kun­der. För en års­kost­nad fick man bil­li­ga­re ser­vice och kost­nads­tak på rese­er­sätt­ning­en. Just rese­kost­na­den kun­de annars bli gans­ka dyr då distrik­tet är stort och fram­för allt erbju­der en jour­be­red­skap dyg­net om. Syste­met har visat sig håll­bart och tilläm­pas än idag.

 

 

Med­fi­nan­sie­ras av Euro­pe­is­ka unionen

I decem­ber 2021 flyt­ta­de vi verk­sam­he­ten till Väst­ra Åvä­gen 1 i Kol­bäck. Där har vi byggt om och anpas­sat loka­ler­na till vår verk­sam­het. Vi har nu en små­djursmot­tag­ning med 3 under­sök­nings­rum och 1 ope­ra­tions­rum samt ett fint vänt­rum med för­sälj­ning av foder och hund- och kat­till­be­hör. Vi har även byggt en häst­mot­tag­ning med under­sök­nings­rum, rönt­gen­rum och 2 box­ar där häs­tar­na kan vän­ta i sam­band med besö­ket. Dess­utom har vi fått ett stör­re kon­tor och ett trev­ligt fika­rum. Bygg­na­tio­nen har del­vis finan­si­e­rats med stöd från EU genom peng­ar från Läns­sty­rel­sens företagsstöd.

Medfinansieras av Europeiska Unionen

 

Back to top