Om oss

Hallsta­hammars Veterinär­station lig­ger på Söd­ra Nibb­le indu­stri­om­rå­de i när­he­ten av Halls­ta rid­sko­la. En van­lig arbets­dag bör­jar med tele­fon­tid kl. 8-9 då djurä­ga­re ring­er och öns­kar hjälp. När den är slut delar vi upp dagens arbe­te efter loka­li­sa­tion, öns­ke­mål och intres­se­in­rikt­ning. Där­ef­ter föl­jer en del kon­tors­ar­be­te med inring­ning av recept, data­jobb etc. Efter gemen­sam fru­kost bär det iväg på dagens upp­drag… Alla vete­ri­nä­rer verk­sam­ma i Hallsta­hammars Veterinär­station är egna före­ta­ga­re, men med gemen­sam taxa, gemen­samt journalfö­rings­sy­stem och gemen­samt jour­sy­stem. Eftersom vi är pri­va­ta vete­ri­nä­rer har vi egent­li­gen ing­en skyl­dig­het att hål­la oss till geo­gra­fis­ka begräns­ning­ar, men av kol­le­gi­a­la, prak­tis­ka och avstånds­mäs­si­ga skäl väl­jer vi att hål­la oss inom de tidi­ga­re grän­ser­na för de stat­li­ga distrik­ten. Områ­det som vi kör inom är stör­re delen av Väst­man­lands län för­u­tom områ­det runt Sala och Fagers­ta. Vi har ock­så någ­ra kun­der i angrän­san­de län; Sörm­lands och Öre­bro län. I det­ta områ­de har vi jour dyg­net runt, året runt. Våra pati­en­ter består av lant­bru­kets djur, häs­tar och små­djur. Vi arbe­tar med akut­sjuk­vård, före­byg­gan­de djur­häl­so­vård, medi­cins­ka utred­ning­ar m.m.

Hallsta­hammar Veterinär­station AB:s integri­tets­po­li­cy

Enligt journalfö­rings­la­gen 2009:302 (SVF 2016:148) mås­te vi behand­la per­son­upp­gif­ter om dig i sam­band med journalfö­ring av ditt djur. Jour­na­ler ska, enligt lag, i dags­lä­get spa­ras i fem år. Där­ef­ter lag­rar vi upp­gif­ter­na tills­vi­da­re för att upp­rätt­hål­la god djur­häl­so­vård och kund­vård. Det­ta eftersom vi anser att vårt behov av doku­men­ta­tion m.m. väger tyng­re än ditt behov av integri­tet för dina upp­gif­ter i det­ta fall.

Per­son­upp­gif­ter­na används för att till­han­da­hål­la våra tjäns­ter (inklu­si­ve kon­to­korts-han­te­ring, direkt­re­gle­ring­ar och recept­för­skriv­ning).

Upp­gif­ter­na kan även kom­ma att använ­das till att skic­ka påmin­nel­ser om boka­de tider och vac­ci­na­tio­ner och lik­nan­de till dig MEN det­ta kan du tac­ka nej till.

De per­son­upp­gif­ter vi behö­ver är: Namn, full­stän­dig adress, tele­fon­num­mer, per­son­num­mer even­tu­ell e-post­a­dress.

Från den 25 maj 2018 trä­der den nya All­män­na Data­skydds­för­ord­ning­en, GDPR, i kraft. Den ska skyd­da dina per­son­upp­gif­ter och vi har anpas­sat vår kli­nik för att föl­ja des­sa nya reg­ler.

Du kan när som helst begä­ra utdrag om vil­ka upp­gif­ter vi har om dig. Du har även rätt att begä­ra att vi rät­tar fel­ak­ti­ga upp­gif­ter. Dess­utom har du efter att tiden för lag­ring enligt jour­nallag­rings­la­gen löpt ut rätt att ifrå­ga­sät­ta intres­se­av­väg­ning­en som grund för behand­ling­en.

Vi läm­nar vid behov ut upp­gif­ter­na till för­säk­rings­bo­lag och and­ra kli­ni­ker vid remit­te­ring .

Om du har frå­gor eller syn­punk­ter på hur vi han­te­rar dina per­son­upp­gif­ter kan du kon­tak­ta vete­ri­närsta­tio­nen på 0220-14030 var­da­gar kl 8-9.

Som kund har du all­tid rätt att kla­ga till Integri­tets­myn­dig­he­ten om du anser att något inte sköts kor­rekt.

Histo­rik

Från begyn­nel­sen… Den stat­li­ga distrikt­ve­te­ri­när­verk­sam­he­ten i områ­det bestod av tre distrikt: Väs­terås, Köping och Arbo­ga.

När distrikt­ve­te­ri­nä­rer­na Ulf Skog­by, Göran Othan­der, Hol­ger Hägg­ström och Alf Dani­els­son gick i pen­sion i bör­jan av 1990-talet tog den till­för­ord­na­de distrikt­ve­te­ri­nä­ren Kerstin Edeen och sam­ord­na­de en veterinär­station i områ­det. Den­na pla­ce­ra­des centralt i distrik­tet Hallsta­hammar. Att sam­ord­na vete­ri­nä­rer­na till loka­la sta­tio­ner var något som sked­de i hela lan­det och ansågs främ­ja bred­den på kun­ska­pen och arbets­ge­men­ska­pen.

1995 blev ett år med sto­ra för­änd­ring­ar då anställ­nings­for­mer­na för distrikt­ve­te­ri­nä­rer­na änd­ra­des radi­kalt och hal­va distrikt­ve­te­ri­närkå­ren sa upp sig. Vi i Hallsta­hammar var från bör­jan eni­ga, vi vil­le ej vara kvar som stat­ligt anställ­da.


En pri­vat veterinär­station bör­ja­de ta form med Kerstin Edeen, Nina Edkvist, Christi­na Car­ne­mar och Sofie Berglund som grun­da­re. För att ha möj­lig­het att till­han­da­hål­la en hel­täc­kan­de ser­vice instif­ta­des en typ av gårds­av­tal för ordi­na­rie kun­der. För en års­kost­nad fick man bil­li­ga­re ser­vice och kost­nads­tak på rese­er­sätt­ning­en. Just rese­kost­na­den kun­de annars bli gans­ka dyr då distrik­tet är stort och fram­för allt erbju­der en jour­be­red­skap dyg­net om. Syste­met har visat sig håll­bart och tilläm­pas än idag.

Genom åren har ett antal vete­ri­nä­rer pas­se­rat. Van­ligt är att man bör­jar sin vete­ri­nä­ra kar­riär som all­mänprak­ti­ker på lant­bru­kets djur och sedan vill gå vida­re och spe­ci­a­li­se­ra sig eller fors­ka. Det är fle­ra vete­ri­nä­rer som har bör­jat sin bana vid Hallsta­hammars Veterinär­station – Åsa Kjell­gren, Julia Öster­berg, Jen­ny Liman, Björn Rahm m.fl.

Någ­ra har dock kom­mit för att stan­na – Han­nah Kul­lin, Sara Wall­gren, Emma Lill­je, Anne­li Åman, Sofie Berglund och Gabri­el­la Medin. En del avbrott blir det ibland för barna­fö­dan­de etc.

Back to top