Hallsta­hammar Veterinär­station AB:s integritetspolicy

Enligt journalfö­rings­la­gen 2009:302 (SVF 2016:148) mås­te vi behand­la per­son­upp­gif­ter om dig i sam­band med journalfö­ring av ditt djur. Jour­na­ler ska, enligt lag, i dags­lä­get spa­ras i fem år. Där­ef­ter lag­rar vi upp­gif­ter­na tills­vi­da­re för att upp­rätt­hål­la god djur­häl­so­vård och kund­vård. Det­ta eftersom vi anser att vårt behov av doku­men­ta­tion m.m. väger tyng­re än ditt behov av integri­tet för dina upp­gif­ter i det­ta fall.

Per­son­upp­gif­ter­na används för att till­han­da­hål­la våra tjäns­ter (inklu­si­ve kon­to­korts-han­te­ring, direkt­re­gle­ring­ar och receptförskrivning).

Upp­gif­ter­na kan även kom­ma att använ­das till att skic­ka påmin­nel­ser om boka­de tider och vac­ci­na­tio­ner och lik­nan­de till dig MEN det­ta kan du tac­ka nej till.

De per­son­upp­gif­ter vi behö­ver är: Namn, full­stän­dig adress, tele­fon­num­mer, per­son­num­mer och even­tu­ell e-postadress.

Från den 25 maj 2018 trä­der den nya All­män­na Data­skydds­för­ord­ning­en, GDPR, i kraft. Den ska skyd­da dina per­son­upp­gif­ter och vi har anpas­sat vår kli­nik för att föl­ja des­sa nya regler.

Du kan när som helst begä­ra utdrag om vil­ka upp­gif­ter vi har om dig. Du har även rätt att begä­ra att vi rät­tar fel­ak­ti­ga upp­gif­ter. Dess­utom har du efter att tiden för lag­ring enligt jour­nallag­rings­la­gen löpt ut rätt att ifrå­ga­sät­ta intres­se­av­väg­ning­en som grund för behandlingen.

Vi läm­nar vid behov ut upp­gif­ter­na till för­säk­rings­bo­lag och and­ra kli­ni­ker vid remittering .

Om du har frå­gor eller syn­punk­ter på hur vi han­te­rar dina per­son­upp­gif­ter kan du kon­tak­ta vete­ri­närsta­tio­nen på 0220-14030 var­da­gar kl 8-9.

Som kund har du all­tid rätt att kla­ga till Integri­tets­myn­dig­he­ten om du anser att något inte sköts korrekt.

Back to top