Sofie Berglund

Leg. vete­ri­när

Avslu­tad vete­ri­närex­a­men 1991, en evig­het sedan. Vika­ri­e­rat som stat­lig distrikts­ve­te­ri­när från bör­jan men även som kli­nik­ve­te­ri­när på stor­djurskli­ni­ken  på djur­sjuk­hu­set i Ströms­holm under ett par som­rar. Var med och bil­da­de Hallsta­hammars Veterinär­station 1995.

Vari­a­tio­nen i arbe­tet, arbetskol­le­gor och alla trev­li­ga djurä­ga­re gör att jag trivs bra och fort­fa­ran­de är kvar här.

Jag har länge haft ett intres­se för avel och gyne­ko­lo­gi  så jag kom­plet­te­ra­de min utbild­ning med semin­kur­sen på häst och jag har varit ansva­rig vete­ri­när för fle­ra stu­te­ri­er genom åren. Jag job­bar ock­så som besätt­nings­ve­te­ri­när på fle­ra sto­ra svin­går­dar. Att arbe­ta med fle­ra djurslag tyc­ker jag är beri­kan­de även om arbe­tet idag domi­ne­ras av häst.

Jag och min man bor på Kärr­bo Präst­gård utan­för Väs­terås där famil­jen har dikor, päls­får, häs­tar och pro­duk­tion av grön­sa­ker. Går­den är ock­så väl­be­sökt av skol­barn som får upp­le­va hur mat kom­mer till.

Sofie Berglund
Back to top