Han­na Edberg

Leg. Vete­ri­när

Jag tog exa­men i Upp­sa­la 2016, arbe­ta­de där­ef­ter som distrikts­ve­te­ri­när i Kalix och sena­re i Vän­näs med häst och stor­djur. Under 2018 hade jag en utbild­nings­tjänst på Mäla­ren häst­kli­nik i Sig­tu­na för att ytter­li­ga­re för­dju­pa mig som häst­ve­te­ri­när. Jag har all­tid velat arbe­ta med häs­tar i fält sedan decem­ber 2018 arbe­tar jag här på Hallsta­hammar veterinär­station. Jag har efter jag blev klar med min utbild­ning gått diver­se kur­ser bl a utbil­dat mig vida­re inom odon­to­lo­gi på häst. 

På fri­ti­den läggs myc­ket tid på min häst som jag täv­lar lät­ta klas­ser dres­syr och hopp­ning med. I famil­jen finns ock­så en bor­der ter­ri­er.

Foto­graf: Alex­an­dra Lans

Back to top