Gabri­el­la Medin

Leg. vete­ri­när

Jag arbe­tar i Hallsta­hammar sedan okto­ber 2012. Innan det har jag under stu­di­e­ti­den arbe­tat en som­mar som distrikts­ve­te­ri­när i Var­berg. Jag tog exa­men 2010 från vete­ri­när­pro­gram­met på SLU i Upp­sa­la och flyt­ta­de då direkt ned till Skå­ne där jag bör­ja­de arbe­ta som häst­ve­te­ri­när på Regi­on­djur­sjuk­hu­set Helsing­borgs stor­djurs­av­del­ning. Trots att jag triv­des väl­digt bra med mitt arbe­te där så loc­ka­de hemtrak­ter­na i Mälar­da­len och då Hallsta­hammars Veterinär­station leta­de efter en till vete­ri­när tyck­te jag dess­utom att det­ta var ett ypper­ligt till­fäl­le att få job­ba ute i fält så som jag all­tid tänkt mig.

Till­sam­mans med min man och mina två barn bor jag och våra två hun­dar i Enkö­ping. På mina för­äld­rars när­be­läg­na gård har vi våra häs­tar och min sam­bo dri­ver sin dres­syr­häst­verk­sam­het, MedinDressage.

Jag är utbil­dad semin­ve­te­ri­när och arbe­tar delar av som­ma­ren som semin­ve­te­ri­när på Gocksta stuteri.

Jag har även vida­re­ut­bil­dat mig i hästo­don­to­lo­gi (häst­tand­vård).

Gabriella
Back to top