Johan­na Engström

Leg. Vete­ri­när

Jag har sedan vete­ri­närex­a­men i Upp­sa­la 2012 job­bat med alla djurslag men fram­förallt häst och små­djur, bl.a. på DV Fjärd­hund­ra och Evi­den­sia Djurkli­ni­ken Västerås/Köping. Jag har även job­bat många som­rar som djur­sjuk­skö­ta­re, fram­förallt inom häst, innan jag blev fär­dig veterinär.

Sedan janu­a­ri 2017 job­bar jag på vete­ri­närsta­tio­nen och trivs väl­digt bra. Jag job­bar med alla djurslag, är även med och hjäl­per till med små­djurskli­ni­ken på stationen.

Våren 2017 påbör­ja­de jag vida­re­ut­bild­ning inom hästodontologi.

Jag bor i Väs­terås till­sam­mans med min sam­bo, barn och två jakt­labra­do­rer (som föl­jer med mig som assi­sten­ter om dagar­na). Till famil­jen hör även islands­häs­ten Háleggur som jag trä­nar på fritiden.

Back to top